راهنمای نگارش مقاله – مجله علمی پژوهان

۳-۴- طرز آماری: این نحوه ها بایستی اهمیت جزئیات کافی بیان شوند تا خواننده بتواند نتایج نوشته را آزمون کند. دعوا بایستی حاوی توده بندی و نتیجه گیری از یافته ها در راستای چگونگی پاسخ به اهداف یا این که سوال های پژوهش باشد و در ارایه آن به این نکات اعتنا شود: ۱ – در مطالعات مقداری همین جمع بندی فارغ از ابلاغ و تکرار یافته های عددی و آماری باشد. نتیجهگیری: در این بخش یافتههای مقاله تحلیل و دستیابی یا عدم دستیابی به هدف ها پژوهش و دلایل رد یا اثبات فرضیه(ها) بیان میشود؛ در نتیجهگیری، مقدمه، ارجاع و دلیل آورده نمیشود. بخش طریق فعالیت شامل تفسیر مطلوب جزئیات هدف ها گزینه آزمایش، ویژگیهای مهم آنها، روشها، تجهیزات و فرایندهای گزینه به کارگیری باشد به نحوی که محقق دیگر بتواند آزمایش را تکرار کند. واژگان اساسی نباید تکرار واژههای بهکاررفته در عنوان نوشته باشد و می بایست بین 4 تا 6 واژه و کلمه باشد که اهمیت ویرگول از یکدیگر انقطاع میشوند. سپاس و قدردانی: در همین بخش از اشخاص و یا سازمانهایی که به نحوی از شیوه مالی یا تکنیکی در انجام مطالعه همکاری نمودهاند، تشکر گردد. مقالات می بایست صرفاً از روش وب سایت ارسال شوند. مقالات مروری علاوه بر بهروز بودن می بایست حساس موضوعی در زمينه علم ها پزشکی، سیستم و خدمات سالم یا مرتبط با یکی از از محورهای مجله انجام شود. همین مدل مقاله مروری به جهت موضوعات جامع و مفصل کاربرد دارااست و در آن به خلاصه­ مطالعات نخستین و اصیل یک موضوع پرداخته میشود. مقاله مرور نظاممند حاوی نتیجه های یک مطالعه مشاهدهای بر بر روی مطالعات انجام شده موجود میباشد که شامل تعیین ظریف نقص‌ گزینه تحقیق، جمعآوری و تحلیل دادهها و تفسیر نتیجه های است و بر اساس پروتکل دقیق و ازپیشتعیینشدهای انجام میشود. ۲- توضیحات مخصوص تر در آیتم جنبه یا بعدی از اختلال که مورد دقت یگانه این مطالعه است. بخش مربوط به روش فعالیت باید نشان دهد که پروتکل توسط تیم تحلیل موسسه مربوطه گزینه نظارت قرارگرفته و هر شرکت کننده در مطالعه فرم رضایت آگاهانه را امضاء نموده است. گزارش سیتماتیک در آیتم نمونه­های اهمیت کمیاب و یا دیدنی دقت برای عمل متخصصان است. همزمان مهم ارسال اثر، تکتک پدیدآوران واجب است فرم تفاهمنامه مجوز انحصاری را امضاء نموده و ارسال نمایند. چنانچه طریق مطالعه شناخته شده است، ذکر منشاء کفايت مي­کند، اما درصورتیکه طریق گزینه تحلیل جديد باشد، دیتاها کافی در مورد آن بايد ارائه گردد؛ طوري­که محقق ديگر بتواند آن را انجام دهد. • در صورتی که مقاله مستخرج از پایان طومار کارشناسی ارشد و یا این که رساله دکتری باشد، اساتید راهنما و مشاور، در پانویس ورقه اولیه قید دانلود مقاله درختان گرایی خواهد شد. در صورتی که شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در گزینه دانلود نوشته ی رایگان بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

مقالات جالب
جین گودال از لایحه سناتور موری سینکلر برای ممنوعیت اسارت میمون و فیل در کانادا حمایت می کند