مقاوم سازی با FRP

مقاوم سازی اهمیت FRP نیاز به توقف کاربری سازه ندارد و اعضای مقاوم سازی شده در مدت کوتاهی قابل خدمت دهی می باشند. دال ها در پی عواملی مثل طراحی اشتباه، ارتقاء بار وارده بر دال، ایجاد رخنه در بتن و خوردگی آرماتورهای دال و نشست بالاتر از حد مجاز، نیاز به تقویت و مقاوم سازی دارند. مقاوم سازی سازه و تیر اصلی استفاده از کامپوزیت FRP، موجب بهبود رخ پذیری تیرهای مسلح شده و در عاقبت بهبود عملکرد لرزه ای می شود. به جهت مقاوم سازی سازه های بتنی در دیوار برشی، از نوارهای کامپوزیت FRP در دو جهت عمودی و افقی به کار گیری می شود که این کار موجب ارتقاء مقاومت خمشی دیوار برشی شده و در عاقبت گسیختگی برشی را کمتر خواهد داد. کارایی سیستم مقاوم سازی FRP مورد استعمال در تیرهای RC را می توان مهم استفاده از پیش تنیدگی الیاف و فیبرها دوچندان اکثر کرد. در شرایطی که الیاف پلیمری FRP به طور کامل در راستای صفر سکو باشد مقاومت کامپوزیت FRP مضاعف خوب در آن جهت بوده و خاصیت مکانیکی مضاعف ضعیفی در راستای 90 درجه از خویش بروز میدهد. پلیمرهای مسلح شده از ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی اختصاصی به فردی برخوردار میباشند و از همین رو نیز به جهت استفاده از آن ها در کاربردهای گسترده در صنعت ساختمانسازی به ویژه مقاومسازی قسمتهای متفاوتی از سازههای بتنی مضاعف جالب به حیث میرسند. 1- طراحی و بررسی میزان مصالح FRP جهت مقاوم سازی سازه به ادله اخلاق و رفتار غیر ایزوتوپ در مقایسه اساسی مقاوم سازی حساس بتن یا فولاد متفاوت خیس است. مقاوم سازی با الیاف(FRP) یکی از از ارزانترین و سریعترین روشهای موجود می باشد که نیاز به تخریب یا سوراخکاری اعضای بتنی ندارد. در همین طریق ورق های فلزی در محل آسیب پذیر ساختمان بر روی سطح بتنی عضو قرار گرفته و توسط بولت به عضو مربوطه متصل می شود . برای دوری از زخم میل کردن دوباره دارای توجه به کسر مقاومت بوجود آمده، باید ظرفیت کاربر را دربرابر بارگذاریها افزایش مقاوم سازی ستون حساس frp داد. اگر‌چه چنانچه خسارت به وجود آمده محدود باشد، قابلیت و امکان بازسازی و مقاومسازی ساختمان وجود دارد. حتمی بذکر میباشد در رخ بخش اعظم بودن ضخامت گزینه حیث برای لایه کامپوزیتی، قابلیت تکرار دوباره ی همین عملیات بر روی لایه نخستین حیاتی لحاظ متخصص مربوطه وجود دارد. به تازگی به عامل نسبت استحکام به مقاومت بالاتر، استعمال از کامپوزیت FRP برای تقویت و مقاوم سازی دیوارهای برشی آیتم اعتنا بسیاری قرار گرفته است. این کار، گنجایش باربری به هنگام تنش های برشی و خمشی در ممان مثبت و ممان منفی را ارتقاء می دهد. همین ساختار خاصیت شیمیایی و فیزیکی کاملا مختلفی را نسبت به خاصیت فردی خود مواد می دارد.