هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را میتوان بر شالوده ظاهری که دارند، در دستههای گوناگون دستهبندی کرد، براین اساس کمپانی تولید کننده بایستی مهم اعتنا به نکتههایی چون مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک جور از همین قطعه را طراحی کنند. اشکال هدرز را می توان در سه نوع کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز بایستی با توجه به موضوعاتی چون افزایش قدرت هدرز، دقت به میزان آلایندگی موجود و میزان تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از لوازمی هست که به جهت افزایش عجله و قدرت ماشین گزینه استعمال قرار می گیرد ، به جهت این که بتوانید نهایت راندمان را از اتومبیل پراید دریافت کنید این آیتم یک عدد از موارد لازم میباشد. طراحی و ساخت مانیفولد به صورتی میباشد که سطح آن صیقلی وجود ندارد و زبر و ناصاف نیز به لحاظ میرسد، از همین جهت در زمان بیرون شدن گازها آلاینده، اختلالاتی چشم میشود، البته از آنجاییکه در طراحی و ساخت هدرز پراید یورو4 فولادی از شیوه خمکاری به کارگیری شده است، تراز آن صاف و صیقلی چشم می‌شود و به همین استدلال خروج گازهای آلاینده به بهترین موقعیت ممکن رخداد میافتد. درصورتیکه بخواهیم در ارتباط اهمیت طراحی این قطعه بگوییم؛ می بایست گفت که همین قطعه سطحی کاملا صاف و صیقلی دارد، چرا که درصورتیکه اینچنین نباشد و بر بر روی تراز آن زبری چشم شود، این زبری مانع از خروج گاز میشود، به این ترتیب تولید و طراحی این قطعه را میتوان یک فعالیت طاقت فرسا و مستمند به علم منحصر در نظر گرفت. در یک تعریف و تمجید کلی میتوان هدرز را یک قطعه فنی به جهت تیونینگ و همینطور تقویت موتور در لحاظ گرفت که در زمانی که قیمت خودرو بالا میرود و افراد توانایی خرید یک اتومبیل پرقدرت و اصلی کیفیت را ندارند، مورداستفاده قرار می گیرد و آن را بر روی ماشین هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاری می‌نمایند که نصب همین قطعه باعث بروز ویژگیهای مختلفی در اتومبیل نیز میشود. درصورتیکه در طراحی و تولید خودروی شما از قطعهی هدرز استعمال شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، اهمیت شتاب و عملکرد بهتری از ماشین خارج میشود؛ از طرفی خودرویی که از همین قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در ارتباط حیاتی طراحی و ایجاد این قطعه با دارد، روزگار و هزینهای هست که شما باید برای آن در حیث بگیرید، ایجاد هدرز را میتوان یک مراحل وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به این برهان اکثری از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در نظر میگیرند که می بایست بهصورت جداگانه بر روی خودرو نصب شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک استعمال نمیکنند. همین دو قطعه از حیث محصول و ساختاری اساسی یکدیگر تفاوت دارند، میتوان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی به جهت هر سیلندر یک خروجی در نظر گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا داخل شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی حساس کمترین مقاومت از اگزوز خودرو خارج میگردند و پروسهی انجام این اتفاق کلیدی هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه کلیدی مانیفولد، بسیار پر سرعت و آسانتر میباشد و همین مسئله خویش میتواند بر خنکسازی موتور هم تاثیر داشته باشد. هنگامی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه مهم هدرز فولادی پراید وب وبسایت خود باشید.