پدیده موج ایستاده چیست؟

در دایره های ترافیکی یا دوربرگردان، وسایل نقلیه ای که از سمت چپ می آیند نسبت به وسیله نقلیه ای که وارد عرصه می شوند، اولویت دارند. تمامی همین قوانین بر به دست آوردن و فعالیت شما تاثیر می گذارد. هر دوره استراحت بیش از 9 ساعت اما کاهش از 11 ساعت به عنوان دوره استراحت روزانه کمتر یافته طبقه بندی می شود. خوب یا این که بد، همین بدان معنا است که مقررات دولتی استدلال دارای در کار روزانه کمپانی های حمل و نقل است. فرقی نمی کند گروه حمل‌ونقل کوچکی داشته باشید یا ناوگان بزرگ نیمه‌ها، باید قوانین را بدانید و از کلیه تغییرات آینده مطلع باشید. این که چه میزان نوشیدنی اضطراری است تا یک فرد 0.5 الکل خون اخذ نماید به اندازه و عوامل دیگر بستگی دارد، ولی دو آبجو کوچک، یک چهارم لیتر شراب یا یک لیوان مشروب سفت احتمالاً یکی را لینک نزدیک می کند. اهمیت تغییر تحول صنعت حمل و نقل، رعایت مقررات فدرال، ایالتی و محلی کلیدی فزاینده ای پیدا می کند. همانطور که کلیه ما می دانیم، نیاز گسترده ای به ایمنی و مسئولیت پذیری در صنعت حمل و نقل وجود دارد. در حالی که ممکن میباشد اطمینان از اقدامات ایمنی مناسب به عهده راننده باشد، در شکل وقوع حادثه، کمپانی شما ممکن می باشد مسئول شناخته شود. تلاش، شکیبایی و رابطه می‌طلبد، اما شما و کمپانی حمل‌ونقلتان می‌توانید به جهت سال‌های آتی از کلیه مقررات جلوتر بمانید. این وظیفه شما به عنوان رهبر کمپانی هست که خیر تنها قوانین فدرال، بلکه مقررات محلی را نیز شعور کنید. بیشتر مقررات حمل و نقل از شیوه اداره ایمنی حمل و نقل موتور فدرال، FMCSA، که شعبه ای از وزارت حمل و نقل است، اجرا می شود. مقررات ایجاد و اجرا شده توسط FMCSA از حیث دامنه، جزئیات و مشخصات متفاوت است، ولی همگی آن‌ها یک هدف مشترک دارند: ارتقاء ایمنی در جاده ها. به وسایل نقلیه ای که از جاده در سمت سواری وارد می شوند، تسلیم شوید. دلیل خوبی به جهت همین قوانین رانندگی وجود دارد، چون کامیون داران وسایل نقلیه ای را اداره می نمایند که در شکل بارگیری کامل، به طور متوسط ​​80000 پوند وزن دارند. به تیتر چکیده از مقررات زمان رانندگی، کامیون داران نیز باید ساعات کاری خود را ثبت کنند. در حالی که FMCSA اصلی مقررات متعددی است، مقررات CDL نیز توسط دولت های ایالتی، شهرستانی و شهری اعمال شده میباشد که بایستی از آن ها آگاه باشید. همانطور که همین مطلب را می خوانید، مقرراتی در درحال حاضر پیشنهاد، تدوین، دعوا و بررسی و آخری شدن است. اساسی نیست چه جایی زندگی می کنید، بایستی از کل مقررات FMCSA آگاه باشید. همچنین، قبل از آغاز مجدد، باید دست‌کم 10 ساعت خارج از سرویس باشید. اگر شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در آیتم بیشتر بدانید بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.